Een Open Brief Aan De EU-Regelgevers

In deze open brief aan de regelgevers van de EU dringen wij er bij hen op aan degelijke, op feiten gebaseerde regelgevingsbesluiten te nemen. | Roman Reher , Joe Martin , Blocktrainer

Een Open Brief Aan De EU-Regelgevers

Geachte leden van het Europees Parlement, geachte parlementsleden uit alle Europese landen,

Wij richten ons tot u met deze open brief om te wijzen op kansen en bedreigingen met betrekking tot Bitcoin, blockchain en crypto vanwege de wettelijke voorschriften die worden gepland of geïmplementeerd die volgens ons niet in het voordeel zijn en mogelijk schadelijk zijn voor EU-burgers. Wij constateren dat deze regelgeving vooral gebaseerd is op een gebrek aan informatie. In deze brief en een begeleidende video willen we basisinformatie verstrekken, zodat u goede en intelligente beslissingen kunt nemen.

Wij zijn voorstander van regelgeving omdat innovatie zich veel beter kan ontwikkelen in een afgebakende omgeving, en planningszekerheid welvaart op lange termijn voor iedereen mogelijk maakt. Daarom dringen we er sterk op aan dat u de cryptomarkt reguleert op basis van geïnformeerde, verstandige beslissingen ten voordele van iedereen.

Bitcoin ≠ Crypto

Ten eerste willen we erop wijzen dat Bitcoin en crypto twee verschillende werelden zijn, zelfs als het gebruik van het woord "cryptocurrencies" suggereert dat ze allemaal hetzelfde zijn. Dat is niet het geval! In alle overwegingen en regelgeving moet een strikt onderscheid worden gemaakt tussen Bitcoin en andere blockchainproducten.

De meeste cryptocurrencies gebruiken blockchain als opslagfunctie voor het vastleggen van waardeoverdrachten van de ene deelnemer naar de andere. Niet alle blockchains zijn echter hetzelfde. De verschillen zijn even groot als de verschillen tussen een fiets, een scooter, een auto, een vrachtwagen, een trein en een vliegtuig, ook al zijn dit allemaal transportmiddelen. Dit feit wordt vaak niet in aanmerking genomen en leidt tot grote misverstanden.

Een blockchain is in feite een trage database die transacties opslaat in wat een gegevensblok wordt genoemd. Een wiskundige functie berekent voor elk blok een soort serienummer. Omdat het serienummer van een blok wordt opgenomen in het volgende blok, worden de datablokken aan elkaar geketend. Vandaar de naam blockchain.

Elke verandering in een ouder blok verandert onvermijdelijk het serienummer van het betreffende blok. Maar omdat dit serienummer deel uitmaakt van de berekening van het volgende blok, gaat de verandering door de hele keten heen, en veranderen alle serienummers.

Dat is het basisprincipe van een blockchain. Dit is echter niet de magie van de blockchain, hoewel dat vaak wel wordt verondersteld, wat tot veel misverstanden leidt.

Verdeling en Moeilijkheid

Het onveranderlijke karakter van historische gegevens en transacties komt doordat alle gegevensblokken en de hele blockchain onafhankelijk lokaal worden opgeslagen door duizenden computers.

Vele tienduizenden computers wereldwijd bewaren te allen tijde een volledige kopie van de Bitcoin-blockchain. Zij vergelijken elk nieuw datablok met het lokale resultaat van hun onafhankelijke berekeningen. Als de zelfberekende resultaten verschillen, wordt het geleverde blok niet toegevoegd aan de bestaande blockchain.

Een blockchain wordt gesynchroniseerd door deze onafhankelijke computers, waarbij de blockchain na de lokale verificatie op de lokale computer wordt opgeslagen. Dit resulteert in tienduizenden kopieën. Als ze niet allemaal tot dezelfde conclusie komen, wordt het nieuwe gegevensblok niet geaccepteerd. In plaats daarvan wordt een geschikt gegevensblok toegevoegd, waarover de meerderheid van de computers het eens kan worden.

De kern van een onveranderlijke en betrouwbare blockchain bestaat dus enerzijds uit de decentrale distributie op de deelnemende computers en anderzijds uit de moeilijkheidsgraad van de rekenkundige bewerking om het serienummer van nieuwe datablokken te berekenen en deze aan de decentraal gedistribueerde computers te leveren.

Hoe moeilijker deze rekenkundige bewerkingen, ook wel "mining" genoemd, zijn, des te moeilijker wordt het om gegevens te manipuleren. De beveiliging van "mining" is daarom gebaseerd op de zuivere rekeninspanning enerzijds en op de tijd die nodig is om de gegevensblokken correct te berekenen anderzijds. Beveiliging kost dus tijd en vergt rekenkracht, terwijl de miningcomputers van elektriciteit moeten worden voorzien.

Hoe sneller een blockchain draait, hoe minder veilig hij wordt. Hoe sneller hij wordt bijgewerkt, hoe gemakkelijker de rekentaak voor de miners moet zijn. De snelste blockchain is dan ook een blockchain waarbij de miners slechts een eenvoudige rekentaak hoeven op te lossen en dit alles op één enkele computer wordt verwerkt. Deze blockchain is echter maximaal onveilig, en elke eenvoudige database kan deze taak sneller, beter en goedkoper uitvoeren.

Samenvattend moet worden gesteld dat zowel de brede verspreiding van computers die de blockchain wereldwijd opslaan als de moeilijkheid om het vereiste seriële aantal nieuwe gegevensblokken te berekenen van cruciaal belang zijn voor de onafhankelijkheid, onveranderlijkheid en stabiliteit van een blockchain.

Wie Kan De Regels Veranderen?

Een ander essentieel criterium is te analyseren met welke inspanning het mogelijk is de voorwaarden van een blockchain te veranderen. Wie kan de programmering en dus de protocolregels veranderen, en met welke actie? Stel dat de programmering van een blockchain gemakkelijk te veranderen is. In dat geval kunnen de voorwaarden voor de moeilijkheidsgraad van mining en de noodzaak van brede distributie gemakkelijk worden veranderd. Dit leidt dan weer tot controle door een specifieke groep mensen.

Dit laatste geldt met name voor alle blockchains, behalve de Bitcoin blockchain. Ze zijn dus allemaal, behalve Bitcoin, inherent onstabiel omdat veranderingen vaak niet voldoende getest konden worden. Bovendien, en dit is zeer kritisch, staan dergelijke veranderingen onder controle van een paar individuen die op elk moment de voorwaarden kunnen veranderen om aan hun voorkeuren te voldoen.

Daarom zijn alle blockchains, behalve Bitcoin, FinTech-producten die in het beste geval dezelfde status kunnen hebben als exotische derivaten van de traditionele financiële sector.

Zogenaamde DeFi-producten of DeFi-ketens brengen bijzonder grote gevaren met zich mee. Deze maken gebruik van slimme contracten die automatische financiële transacties uitvoeren zodra deze zijn gestart op de desbetreffende blockchain. Deze slimme contracten zijn vaak in elkaar genest en daardoor massaal foutgevoelig.

Deze constructies, met inbegrip van de populaire NFT's en stabiele munten, zijn vergelijkbaar met de gevaarlijke algoritmische computerhandelssystemen van Wall Street, die hele markten in korte tijd kunnen doen exploderen of imploderen - ten nadele van de massa van beleggers en spaarders.

Hoewel deze alternatieve Blockchains en FinTech-producten in de meeste gevallen met goede bedoelingen worden geprogrammeerd, is het, zoals iedereen weet, fundamenteel onmogelijk om dergelijke automatismen foutloos te programmeren, omdat dat fundamenteel onmogelijk is met zeer functionele software. Dit resulteert in verliesrisico voor beleggers.

Bovendien houden potentiële programmeerfouten onbeheersbare risico's in, die gewoonlijk pas na lange tijd aan het licht komen. Steeds weer worden dergelijke fouten ook door hackers gevonden en uitgebuit.

Conceptuele Kwetsbaarheden

Ten slotte vormen conceptuele kwetsbaarheden ook een enorme bedreiging voor spaarders en beleggers. Het recente miljardenverlies heeft dit net aangetoond voor beleggers in de LUNA-token, evenals de UST-token en de problemen met het Celsius Network.

Natuurlijk kan de programmering van de meeste blockchains snel worden gewijzigd om dergelijke gebreken uit te bannen. De typische alternatieve blockchain kan worden overgezet op een nieuwe versie of indien nodig worden stopgezet.

Dit is echter precies waar de vereisten lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onveranderlijke, eerlijke en betrouwbare blockchain, zoals de Bitcoin-blockchain, moet in alle opzichten voldoende gedecentraliseerd zijn. Het miningproces moet ook een aanzienlijke moeilijkheidsgraad hebben om de veiligheid te garanderen.

Maar juist deze mogelijkheden, om de meeste blockchains te stoppen of te veranderen, brengen zichzelf in een afhankelijkheid van softwarehuizen die niet gecontroleerd kunnen worden. Dit treft alle gebruikers, privé, commercieel, banken, instellingen, de openbare sector, en zelfs hele regeringen. Zij komen in gevaarlijke afhankelijkheden terecht wanneer zij dergelijke niet-veilige blockchains gebruiken.

Enkele softwarehuizen die applicatiesoftware leveren aan bedrijven en overheden vormen vandaag al een latent gevaar en afhankelijkheden. We mogen niet toelaten dat delen van het financiële systeem in de handen van enkelen worden gelegd.

Alvorens een dergelijke stap te zetten, is het absoluut noodzakelijk om blockchain technisch en conceptueel te begrijpen.

De geflipte uitspraak "Bitcoin is slecht, en blockchain is goed" getuigt van fundamentele hiaten in het begrip en brengt onze vrijheid en democratie in gevaar.

Bitcoin is geen softwarehuis, geen stichting, en niemand ter wereld kan de software on the fly veranderen of zelfs de blockchain stoppen. De programmeertaal van de Bitcoin-blockchain kan geen zeer complexe derivaten en geautomatiseerde afhankelijkheden creëren die verborgen gevaren kunnen opleveren.

De decentralisatie is voldoende groot zodat manipulaties of veranderingen aan de structuur niet lichtvaardig en op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. De moeilijkheidsgraad van het delven is groot genoeg om geen gevaar te vormen voor investeerders, tenzij er door een gebrek aan informatie kunstmatig veiligheidslacunes worden gecreëerd.

Een Eldorado Voor Hackers

Deze veiligheidslacunes in de regelgeving omvatten de mogelijke directe of indirecte dwang om Bitcoins in bewaring te geven bij een bewaarder, zoals momenteel in de EU wordt besproken in het kader van de "Travel Rule".

Dat leidt tot het creëren van een nieuw eldorado voor hackers die de Bitcoins van beleggers kunnen stelen en persoonlijke gegevens en inhoud uit nieuw opkomende datapools kunnen stelen en misbruiken.

Bitcoin moet daarom worden behandeld als contant geld, met passende vrijstellingslimieten die enerzijds de vrijheid van het individu niet dictatoriaal inperken en niet neerkomen op een Orwelliaans surveillance-instrument, maar anderzijds ook dienen om witwaspraktijken te voorkomen in het belang van ieders veiligheid. Het besproken voorstel om transactiepartners vanaf de eerste cent volledig te identificeren is onrealistisch en uiterst gevaarlijk.

Zo'n directe of indirecte eis zal innovatie verstikken en investeerders, vernieuwers en ondernemers mogelijk naar het buitenland drijven, waar de voorwaarden voor de Bitcoin-industrie veel liberaler zijn. Het zet ook iedereen onder algemene verdenking en installeert een toezichtmechanisme dat niet kan worden gecontroleerd. De vrijheid en veiligheid van de burgers van de Europese Unie worden roekeloos in gevaar gebracht.

Bevordering Van Ecologische Mijnbouw

Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst toebehoort aan echte gedecentraliseerde blockchains met voldoende mining difficulty.

Volgens de huidige kennis kan voldoende mining difficulty helaas alleen worden gegarandeerd door de zogenaamde proof of work procedure.

Om vrede en vrijheid voor iedereen te garanderen, zou deze procedure ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld door green mining te promoten. Dit is ook vanuit ecologisch oogpunt zinvol, aangezien groene mijnbouw ook bijdraagt tot de stabilisering van de elektriciteitsnetten, mits deze op de juiste wijze wordt gebruikt. Geschikte concepten zijn beschikbaar, en vandaag de dag wordt al meer dan 50% van de mijnbouwinstallaties met groene stroom gevoed.

Helaas kunnen de bovenstaande feiten niet als basis dienen voor het huidige debat. Een verstandige en toekomstgerichte regelgeving kan alleen worden vastgesteld op basis van begrijpelijke wetenschappelijke feiten.

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen met betrekking tot Bitcoin, crypto en blockchain voldoende informatie van hoge kwaliteit inwinnen voordat zij besluiten nemen die nadelig zijn voor de burgers van de Europese Unie en die de vrede en de vrijheid bedreigen.

Hartelijk dank.

Roman Reher en Joe Martin


Deze brief werd gepubliceerd door Roman Reher en Joe Martin in Blocktrainer.de en vertaald door Sovereign Monk.